4899 مورد در 0.01 ثانیه یافت شد.

ديوان شمس

 • مي فروشد او به جاني بوسه اي
  رو بخر کان رايگان است رايگان
 • در عشق اگر اميني اي بس بتان چيني
  هم رايگان ببيني هم رايگان بيابي
 • ديوان ناصر خسرو

 • يکي رايگان حجتي گفت، بشنو
  ز حجت مراين حجت رايگان را
 • اين را نستانم به رايگان من
  زيرا که جهان رايگان گران است
 • ديوان انوري

 • گفتم آخر شايگان خوش به از وجدان بد
  في المثل چون حادثاتي از وراي حادثات
 • جوهر الذات عطار

 • سکون کرد و ز ذات کل عيان شد
  پس آنگه لايق هر شايگان شد
 • ويس و رامين

 • کجا رامين که با تو مهربان گشت
  به چشمت خاک راه شايگان گشت
 • به مرو شايگان مژده درافتاد
  که آمد شاه موبد با دل شاد
 • به يک هفته به مرو شايگان شد
  ز غم خسته دل و خسته روان شد
 • عماري دار چون باد روان شد
  به سه هفته به مرو شايگان شد
 • چنان تير که بودش راه پرتاب
  ز مرو شايگان تا مرز گوراب
 • سزد گر سنگدل خوانمت و دشمن
  که راه شايگان بخشايي از من
 • ديوان فرخي سيستاني

 • ز بس توده زر که در کاخ او
  بهر کنج گنجي بود شايگان
 • ديوان عرفي شيرازي

 • بکام قافيه سنجان ز لذت سخنم
  سزد که قافيه شايگان شود شيرين
 • ديوان امير خسرو

 • افسوس که شاديي نديدم
  وين عمر عزيز رايگان شد
 • ديوان اوحدي مراغي

 • من آن خاکسارم، که گر برگذاري
  بيفتم، کسم رايگان برنگيرد
 • بر سر کوي سبکباران عشق
  از گراني رايگان افتاده اي
 • ديوان انوري

 • انوري گر حريف نرد اين است
  ندبت رايگان بخواهد برد
 • بخرش پيش از آنکه بشناسيش
  وانگهت رايگان گران باشد
 • آب دندان حريفي آوردي
  کوش تا رايگان تواني جست
 • شاهنامه فردوسي

 • شب تيره از دست پرمايگان
  بشد نامداران چنين رايگان
 • به نام بزرگان و آزادگان
  کزيشان جهان يافتي رايگان
 • که گوري فروشد به بازارگان
  بديشان دهند اين همه رايگان
 • بخفتند ترکان و پر مايگان
  جهان شد جهانجويي را رايگان
 • نه اين باشد آيين پرمايگان
  همي تن بکشتن دهي رايگان