4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان عرفي شيرازي

 • آن کو بقناعت مثل آمد او را
  گر هيچ نه گنج شايگان ميبايد
 • گر متاع وصل شيرين را بدان نتوان خريد
  بر دل پرويز گنج شايگان آيد گران
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • درآ در کنج دل بنشين که دل گنجينه شاه است
  بجو آن گنج سلطاني ز گنج شايگان بگذر
 • هيلاج نامه عطار

 • درون گنج شو چون سالکان تو
  حقيقت گنج بستان رايگان تو
 • ديوان خاقاني

 • خاک بيزي کن که من هم خاک بيزي کرده ام
  تا ز خاک اين مايه گنج شايگان آورده ام
 • ديوان صائب

 • تا به گنج شايگان خم تواند راه برد
  چون سبو بايد که خون از چشم افلاطون رود
 • ديوان محتشم کاشاني

 • اين بار خود مراد من اندک حمايتي ست
  از لطف شه که هست به از گنج شايگان
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • ز ويراني مترس اي جان که چون دل گشت ويرانه
  غمش در کنج اين ويران چو گنج شايگان بيني
 • ديوان وحشي بافقي

 • ز بس جوهر که آن کان در زمين بر روي هم ريزد
  همه روي زمين در زير گنج شايگان باشد
 • ديوان باباطاهر

 • غم عشقت ز گنج رايگان به
  وصال تو ز عمر جاودان به
 • ديوان خاقاني

 • خاقاني را هزار گنج است
  يک يک به تو رايگان فرستيم
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو پادشاه کريم است حضرت سلطان
  هزار گنج به هر بنده رايگان بخشد
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • ديوان عطار

 • از در سرشک و گوهر اشک
  بس گنج که رايگان نهادم
 • هيلاج نامه عطار

 • نيابي گنج معني رايگان تو
  اگر اينجا نيابي جان جان تو
 • مصيبت نامه عطار

 • گر دهد آن گنج دستش رايگان
  ذره هرگز نداند قدر آن
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • دمبدم از گنج طبع و درج چشم
  لعل و گوهر رايگان خواهم فشاند
 • ديوان شمس

 • شاه ما باري براي کاهلان
  گنج مي بخشد به هر دم رايگان
 • شرف نامه نظامي

 • مگر مار برد گنج از آن رو نشست
  که تا رايگان مهره نايد به دست
 • ديوان عبيد زاکاني

 • طبع عبيد را که چو گنجيست شايگان
  معذور دار قافيه گر شايگان کند
 • ديوان خاقاني

 • بيت فرومايه اين منزحف
  قافيه هرزه آن شايگان
 • ويس و رامين

 • به خوشي چون خراسان جايگاهي
  چو مرو شايگان محکم پناهي
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • جهان بزرگي تو نشگفت اگر
  عطاي تو گنجي بود شايگان
 • ديوان سنايي

 • مطربان رايگان در رايگان آباد عشق
  بي دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
 • ديوان عطار

 • چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان
  اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه