4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان انوري

 • تا هم ميان صرح ممرد به پيش چشم
  بر روي او فشاند همه گنج شايگان
 • ديوان پروين اعتصامي

 • زان گنج شايگان که بکنج قناعت است
  مور ضعيف گر چو سليمان شود رواست
 • ديوان حافظ

 • اي آفتاب ملک که در جنب همتت
  چون ذره حقير بود گنج شايگان
 • ديوان خاقاني

 • بر خط دستش که هند و چين در اوست
  هفت گنج شايگان خواهم فشاند
 • مواعظ سعدي

 • صد گنج شايگان به بهاي جوي هنر
  منت بر آنکه مي دهد و حيف بر منست
 • ديوان صائب

 • تا مه روي تو پرتو بر جهان انداخته
  پيش هر ويرانه گنج شايگان انداخته
 • ديوان عبيد زاکاني

 • خجسته کلک گهربار عنبر افشانت
  به سائلان خبر گنج شايگان آورد
 • ز بهر سائل و زاير خجسته خامه تو
  گره گشاي در گنج شايگان باشد
 • ويس و رامين

 • ز بس زيور چو گنج شايگان بود
  ز بس اختر چو چرخ آسمان بود
 • ديوان فرخي سيستاني

 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • ديوان قاآني

 • ز فيض جود تو هر قطره فرومايه
  ز پايه مايه صد گنج شايگان دارد
 • ابرکي بخشد به سايل نقد گنج شايگان
  ابرکي بارد به جاي قطره در شاهوار
 • به طرف عارض هريک دو زلف غاليه سا
  دو اژدها به سر گنج شايگان بينم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نه کوه بيستون را با زخم تو توان
  نه گنج شايگان را با بذل تو يسار
 • تا حمله برد جود تو بر گنج شايگان
  با کس نياز نيز نپيوست کارزار
 • نخواست ماندن اگر گنج شايگان بودي
  بماند اين سخن جانفزاي تا محشر
 • موجود شد ز کوشش تو در شاهوار
  معلوم شد ز بخشش تو گنج شايگان
 • گريد همي نياز جهان بر عطاي تو
  خندد همي عطاي تو بر گنج شايگان
 • به عطاها بسي تهي کردي
  شايگان گنج ها يکان و دوکان
 • مهرگان آمد به خدمت شهريارا نزد تو
  در ميان بوستان بگشاد گنج شايگان
 • زمين چه گفت به يک بخششم تهي کردي
  اگر سراسر پر گنج شايگان شدمي
 • ديوان شمس

 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • ديوان عرفي شيرازي

 • اميد ابر اثر نقش پاي احسانت
  دو گام زد بسر گنج شايگان آمد
 • بصحن باغ زگنجينه امانت او
  بدوش ديده کشد گنج شايگان نرگس
 • برآستان تو صد گنج شايگان ريزد
  چو آستينت اگر نامه ام بر افشاني