4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان شمس

 • قرض بدو ده اي پسر نفس و نفس زر و درم
  گنج و گهر ستان از او از پي فرض و نافله
 • ديوان ناصر خسرو

 • چشم تو خورشيد و قمر گنج تو پر در و گهر
  جود تو هنگام سحر هم بر خضر هم بر شجر
 • ديوان وحشي بافقي

 • تو کجا وين دل که در هر گوشه اي جغد غمي ست
  گنج را ماني که جا در کنج ويران کرده اي
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • ... سينه مشتي ناگنج، گنج علم را چه گنج يود. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... بود که بر ديده او گنج نهاده بودند و گفتند: ما گنجي در خاک ...
 • کليله و دمنه

 • ... کان خرد و حصافت و گنج تجربت وممارست است، هم سياست ملوک را ضبط ...
 • گلستان سعدي

 • ... دانستن که فريدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه ملک برو مقرر شد ...
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • ... تر سرمايه اي از گنج خانه عقل، و گران مايه تر پيرايه اي از معالم ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • و آن گنج نامه اين بود که گفت: «آن وقت که جان در قالب آدم -عليه ...
 • کليله و دمنه

 • ... او بود ، و دل او گنج اسرار دوستان و کان رازهاي بذاذران ، که ...
 • ... وضع کان حکمت و گنج حصافت است ، و بدين لباس زيبا که بنده دران ...
 • گلستان سعدي

 • ... خمارست و بر سر گنج مارست ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... سيمرغ قاف يقين، آن گنج عالم عزلت، آن گنجينه اسرار دولت، آن شاه ...
 • ... خوانند - در آن گنج گوهري يابد که آن را محبت گويند. هر که آن ...
 • ... است که روزي ترجمه گنج نامه يي بر کاغذي نوشته بود و در زير سجاده ...
 • ... حياست و فاضلترين گنج مؤمن حياست از حق ». ...
 • گنج نامه عمرو(بن) عثمان مکي اين بود وهم او در کتاب محبت گفته است ...
 • نوروزنامه خيام

 • ... ، و گفت قوت اين گنج بود که اين برنجستان برين گونه ميدارد. ...
 • کليله و دمنه

 • ... پيش وي بگشايند و گنج رازها بامانت و مناصحت وي سپارند و ازو در ...
 • هفت اورنگ جامي

 • ... است نمودار پنج گنج ني ني پنجه ايست از گنجينه هاي اسرار گوهر سنج ...
 • نوروزنامه خيام

 • ... و پاي بر سر اين گنج، و بتازي اين مثل را گويند من يري الکنز تحت ...
 • سفرنامه ناصر خسرو

 • ... در گوهاي مصر طلب گنج‌ها و دفينه‌ها كنند و از همه مغرب و ديار ...
 • ... گويند كه در آن تل گنج‌ها و دفينه‌ها بسيار است و هيچ كس دست بر ...
 • نوروزنامه خيام

 • ... از خواسته مردمان گنج نهادن گرفت، جهانيان ازو برنج افتادند، و شب ...