4899 مورد در 0.04 ثانیه یافت شد.

ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تن چو نسيم تو گنجي است شايگان وآنگه
  دو مار بر سر آن گنج شايگان خفته
 • ديوان عبيد زاکاني

 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • ديوان سلمان ساوجي

 • صدگنج شايگان کنم اندر هر آستين
  بهر نثارش از گهر رايگان چشم
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • بر خاک درت زکات دربان
  گنج زر شايگان ببينم
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد
 • ز دست بخششت در آستينش
  کليد قفل گنج شايگان باد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گر بخون خوردن دهندم اختيار
  خون گنج شايگان خواهم گزيد
 • ديوان شمس

 • گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
 • ديوان خاقاني

 • تا قلم را مار گنج پادشاهي کرده اند
  از دهان مار گنج شايگان افشانده اند
 • گنج بخشا يک دو حرف از مدح تو
  بر سه گنج شايگان خواهم گزيد
 • خيز خاقاني ز گنج فقر خلوت خانه ساز
  کز چنين توان اندوخت گنج شايگان
 • ديوان صائب

 • حصار مارپيچش اژدهاي گنج را ماند
  ولي ارزد به گنج شايگان هر خشت ديوارش
 • ديوان قاآني

 • او گنج شايگان و منم آن گدا که هست
  بر گنج باز ديده حسرت نگر مرا
 • آنکه يک رشح کف او آشکارا صد هزار
  گنج بادآورد و گنج شايگان مي آورد
 • هفت پيکر نظامي

 • کيست کو گنج رايگان نخرد
  وارزوئي چنين به جان نخرد
 • ديوان امير خسرو

 • مبين گدايي من بر درت که در همت
  توانگرم که غمت گنج شايگان من است
 • ديوان انوري

 • تا هم ميان صرح ممرد به پيش چشم
  بر روي او فشاند همه گنج شايگان
 • ديوان پروين اعتصامي

 • زان گنج شايگان که بکنج قناعت است
  مور ضعيف گر چو سليمان شود رواست
 • ديوان حافظ

 • اي آفتاب ملک که در جنب همتت
  چون ذره حقير بود گنج شايگان
 • ديوان خاقاني

 • بر خط دستش که هند و چين در اوست
  هفت گنج شايگان خواهم فشاند
 • مواعظ سعدي

 • صد گنج شايگان به بهاي جوي هنر
  منت بر آنکه مي دهد و حيف بر منست
 • ديوان صائب

 • تا مه روي تو پرتو بر جهان انداخته
  پيش هر ويرانه گنج شايگان انداخته
 • ديوان عبيد زاکاني

 • خجسته کلک گهربار عنبر افشانت
  به سائلان خبر گنج شايگان آورد
 • ز بهر سائل و زاير خجسته خامه تو
  گره گشاي در گنج شايگان باشد
 • ويس و رامين

 • ز بس زيور چو گنج شايگان بود
  ز بس اختر چو چرخ آسمان بود
 • ديوان فرخي سيستاني

 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • ديوان قاآني

 • ز فيض جود تو هر قطره فرومايه
  ز پايه مايه صد گنج شايگان دارد
 • ابرکي بخشد به سايل نقد گنج شايگان
  ابرکي بارد به جاي قطره در شاهوار
 • به طرف عارض هريک دو زلف غاليه سا
  دو اژدها به سر گنج شايگان بينم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نه کوه بيستون را با زخم تو توان
  نه گنج شايگان را با بذل تو يسار
 • تا حمله برد جود تو بر گنج شايگان
  با کس نياز نيز نپيوست کارزار
 • نخواست ماندن اگر گنج شايگان بودي
  بماند اين سخن جانفزاي تا محشر
 • موجود شد ز کوشش تو در شاهوار
  معلوم شد ز بخشش تو گنج شايگان
 • گريد همي نياز جهان بر عطاي تو
  خندد همي عطاي تو بر گنج شايگان
 • به عطاها بسي تهي کردي
  شايگان گنج ها يکان و دوکان
 • مهرگان آمد به خدمت شهريارا نزد تو
  در ميان بوستان بگشاد گنج شايگان
 • زمين چه گفت به يک بخششم تهي کردي
  اگر سراسر پر گنج شايگان شدمي
 • ديوان شمس

 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • ديوان عرفي شيرازي

 • اميد ابر اثر نقش پاي احسانت
  دو گام زد بسر گنج شايگان آمد
 • بصحن باغ زگنجينه امانت او
  بدوش ديده کشد گنج شايگان نرگس
 • برآستان تو صد گنج شايگان ريزد
  چو آستينت اگر نامه ام بر افشاني
 • آن کو بقناعت مثل آمد او را
  گر هيچ نه گنج شايگان ميبايد
 • گر متاع وصل شيرين را بدان نتوان خريد
  بر دل پرويز گنج شايگان آيد گران
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • درآ در کنج دل بنشين که دل گنجينه شاه است
  بجو آن گنج سلطاني ز گنج شايگان بگذر
 • هيلاج نامه عطار

 • درون گنج شو چون سالکان تو
  حقيقت گنج بستان رايگان تو
 • ديوان خاقاني

 • خاک بيزي کن که من هم خاک بيزي کرده ام
  تا ز خاک اين مايه گنج شايگان آورده ام
 • ديوان صائب

 • تا به گنج شايگان خم تواند راه برد
  چون سبو بايد که خون از چشم افلاطون رود
 • ديوان محتشم کاشاني

 • اين بار خود مراد من اندک حمايتي ست
  از لطف شه که هست به از گنج شايگان
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • ز ويراني مترس اي جان که چون دل گشت ويرانه
  غمش در کنج اين ويران چو گنج شايگان بيني
 • ديوان وحشي بافقي

 • ز بس جوهر که آن کان در زمين بر روي هم ريزد
  همه روي زمين در زير گنج شايگان باشد
 • ديوان باباطاهر

 • غم عشقت ز گنج رايگان به
  وصال تو ز عمر جاودان به
 • ديوان خاقاني

 • خاقاني را هزار گنج است
  يک يک به تو رايگان فرستيم
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو پادشاه کريم است حضرت سلطان
  هزار گنج به هر بنده رايگان بخشد
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • ديوان عطار

 • از در سرشک و گوهر اشک
  بس گنج که رايگان نهادم
 • هيلاج نامه عطار

 • نيابي گنج معني رايگان تو
  اگر اينجا نيابي جان جان تو
 • مصيبت نامه عطار

 • گر دهد آن گنج دستش رايگان
  ذره هرگز نداند قدر آن
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • دمبدم از گنج طبع و درج چشم
  لعل و گوهر رايگان خواهم فشاند
 • ديوان شمس

 • شاه ما باري براي کاهلان
  گنج مي بخشد به هر دم رايگان
 • شرف نامه نظامي

 • مگر مار برد گنج از آن رو نشست
  که تا رايگان مهره نايد به دست
 • ديوان عبيد زاکاني

 • طبع عبيد را که چو گنجيست شايگان
  معذور دار قافيه گر شايگان کند
 • ديوان خاقاني

 • بيت فرومايه اين منزحف
  قافيه هرزه آن شايگان
 • ويس و رامين

 • به خوشي چون خراسان جايگاهي
  چو مرو شايگان محکم پناهي
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • جهان بزرگي تو نشگفت اگر
  عطاي تو گنجي بود شايگان
 • ديوان سنايي

 • مطربان رايگان در رايگان آباد عشق
  بي دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
 • ديوان عطار

 • چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان
  اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه
 • ديوان شمس

 • مي فروشد او به جاني بوسه اي
  رو بخر کان رايگان است رايگان
 • در عشق اگر اميني اي بس بتان چيني
  هم رايگان ببيني هم رايگان بيابي
 • ديوان ناصر خسرو

 • يکي رايگان حجتي گفت، بشنو
  ز حجت مراين حجت رايگان را
 • اين را نستانم به رايگان من
  زيرا که جهان رايگان گران است
 • ديوان انوري

 • گفتم آخر شايگان خوش به از وجدان بد
  في المثل چون حادثاتي از وراي حادثات
 • جوهر الذات عطار

 • سکون کرد و ز ذات کل عيان شد
  پس آنگه لايق هر شايگان شد
 • ويس و رامين

 • کجا رامين که با تو مهربان گشت
  به چشمت خاک راه شايگان گشت
 • به مرو شايگان مژده درافتاد
  که آمد شاه موبد با دل شاد
 • به يک هفته به مرو شايگان شد
  ز غم خسته دل و خسته روان شد
 • عماري دار چون باد روان شد
  به سه هفته به مرو شايگان شد
 • چنان تير که بودش راه پرتاب
  ز مرو شايگان تا مرز گوراب
 • سزد گر سنگدل خوانمت و دشمن
  که راه شايگان بخشايي از من
 • ديوان فرخي سيستاني

 • ز بس توده زر که در کاخ او
  بهر کنج گنجي بود شايگان
 • ديوان عرفي شيرازي

 • بکام قافيه سنجان ز لذت سخنم
  سزد که قافيه شايگان شود شيرين
 • ديوان امير خسرو

 • افسوس که شاديي نديدم
  وين عمر عزيز رايگان شد
 • ديوان اوحدي مراغي

 • من آن خاکسارم، که گر برگذاري
  بيفتم، کسم رايگان برنگيرد
 • بر سر کوي سبکباران عشق
  از گراني رايگان افتاده اي
 • ديوان انوري

 • انوري گر حريف نرد اين است
  ندبت رايگان بخواهد برد
 • بخرش پيش از آنکه بشناسيش
  وانگهت رايگان گران باشد
 • آب دندان حريفي آوردي
  کوش تا رايگان تواني جست
 • شاهنامه فردوسي

 • شب تيره از دست پرمايگان
  بشد نامداران چنين رايگان
 • به نام بزرگان و آزادگان
  کزيشان جهان يافتي رايگان
 • که گوري فروشد به بازارگان
  بديشان دهند اين همه رايگان
 • بخفتند ترکان و پر مايگان
  جهان شد جهانجويي را رايگان
 • نه اين باشد آيين پرمايگان
  همي تن بکشتن دهي رايگان