374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان بيدل دهلوي

 • شراري چند سامان کن اگر در خود زدي آتش
  نمي تابد بکام بينوايان رايگان انجم
 • ديوان پروين اعتصامي

 • رواني که ايزد ترا رايگان داد
  بگيرد يکي روز هم رايگاني
 • آنکه داد اين دوک، ما را رايگان
  پنبه خواهد داد بهر ريسمان
 • وديعه ايست سعادت، که رايگان بخشند
  درين معامله، ارزاني و گراني نيست
 • بهاي هر نم ازين يم، هزار خون دل است
  نخورده باده کسي، رايگان ازين ساغر
 • متاعي که من رايگان دادم از کف
  تو گر ميتواني، مده رايگاني
 • شاهنامه فردوسي

 • کجا گيو و گودرز کشوادگان
  که سر داد بايد همي رايگان
 • دريغ آن سوار گرانمايه نيز
  که افگنده شد رايگان بر نه چيز
 • نجست از کسي باژ و ساو و خراج
  همي رايگان داشت آن گاه و تاج
 • نداد آن سر پر بها رايگان
  همي تاخت تا آذر ابادگان
 • ديوان خاقاني

 • بوديم گوهري به تو افتاده رايگان
  نشناختي تو قيمت ما از سر جفا
 • عاشق آن است کو به ترک مراد
  هرچه هستي است رايگان بخشد
 • پاي خاکي کن در آکز چشم خونين هر نفس
  گوهر اندر خاک پايت رايگان خواهم فشاند
 • صبح بي منت از براي دلم
  نافه ها داشت رايگان بگشاد
 • خاقاني را هزار گنج است
  يک يک به تو رايگان فرستيم
 • خاک در تو هر آنکه بوسيد
  جز گوهر رايگان نديده است
 • گاهي کبودپوش چو خاک است و همچو خاک
  گنجور رايگان و لگذ خسته عوام
 • اول بيار شير بهاي عروس فقر
  وانگه ببر قباله اقبال رايگان
 • چند چون هدهد تهدد بيني از رنج و عذاب
  تو براي رهنماي ملک پيک رايگان
 • قمري درويش حال بود ز غم خشک مغز
  نسرين کان ديد کرد لخلخه رايگان
 • اين همه گفتم به رايگان نه بر آن طمع
  کافسر زر يابم از عطاي صفاهان
 • تا به ديگ مغز خود خود را مزورها پزند
  ار سرشک نو زرشک رايگان انگيخته
 • در موکبت براي خبر چون کبوتران
  شام و سحر دو نامه بر رايگان شده
 • مرا چشم درد است و گشنيز نيست
  تو را توتيا رايگان مي دهد
 • در جهان کس نيست اندوه جهان کس مخور
  کوس عزلت زن دوال رايگان کس مخور