374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان سيف فرغاني

 • جان ميدهد وجهان خود آن تست
  دل وصل تو رايگان نمي خواهد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو پادشاه کريم است حضرت سلطان
  هزار گنج به هر بنده رايگان بخشد
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • جان ده بهاي يکشبه وحدت اي حريف
  گوگرد سرخ کس نستاند به رايگان
 • ديوان صائب

 • اگر بايد به دشمن رايگان دادن متاع خود
  مکن زنهار تا ممکن بود با دوستان سودا
 • تا دل گرم که گردد مشرق اقبال او
  نور داغ عشق نبود رايگان چون آفتاب
 • چو بار طرح گرانم همان به ميزانش
  اگر چه جنس مرا چرخ رايگان برداشت
 • دل نيست گوهري که به کس رايگان دهند
  در يتيم، مهره هر گاهواره نيست
 • خوشم به وقت خوش از نعمت جهان صائب
  بهشت را کسي از دست رايگان ندهد
 • زين پيشتر متاع سخن رايگان نبود
  گرد کسادي از پي اين کاروان نبود
 • چون سايه هماي خرد نيست رايگان
  تا بر سر که سايه کند شاهباز عشق ؟
 • تا مي توان به دامن پاک صدف فشاند
  صائب مريز گوهر خود رايگان به خاک
 • هر قطره را کنم چو صدف گوهر خوشاب
  من آن نيم که آب کسي رايگان خورم
 • تو قدر درد و غم جاودان چه مي داني؟
  حضور عافيت رايگان چه مي داني؟
 • نقد حيات داده اي از دست رايگان
  چون سکه دل به درهم و دينار بسته اي
 • دل نيست گوهري که ز کف رايگان دهند
  انگشت خويش زخمي دندان چه مي کني؟
 • خم شده است از بار منت پشت خاک
  گوهر از بس رايگان افکنده اي
 • ديوان عطار

 • غمهاش به جان اگر فروشند
  مي خر که هنوز رايگان است
 • وصل تو چون به جان نمي يابند
  به چو من کس به رايگان نرسد
 • هر دل که زعشق تو خبر يافت
  صد جانش به رايگان گران بود
 • مي ندهد او به جان گرانمايه بوسه اي
  پنداشتي که بوسه چنين رايگان دهد
 • از در سرشک و گوهر اشک
  بس گنج که رايگان نهادم
 • گر نيست به عز قرب راهت
  در بعد به رايگان فرو شو
 • آنچه آن کس نيافت و جان درباخت
  من ز حق رايگان همي يابم
 • منطق الطير عطار

 • چون مرا سر مي بريدي رايگان
  ازچه خنديدي تو در من آن زمان
 • چون از و کار تو بر خواهد فروخت
  از چه او را رايگان بايد فروخت
 • اسرار نامه عطار

 • نگه مي دار زر اي تازه برنا
  ترا هم رايگان بخشند فردا
 • الهي نامه عطار

 • ترا تا هست اين يک روي آن نيست
  که اندوه الهي رايگان نيست
 • شهش گفتا که سلطان هيچ نشتافت
  چنين دري که گفتي رايگان يافت
 • هيلاج نامه عطار

 • درون گنج شو چون سالکان تو
  حقيقت گنج بستان رايگان تو
 • چو مرده زنده باشي در جهان تو
  حقيقت ياد گير اين رايگان تو
 • نيابي گنج معني رايگان تو
  اگر اينجا نيابي جان جان تو
 • اشتر نامه عطار

 • اي بداده جوهر در رايگان
  جوهر تو بي نشان و بانشان
 • جان بده از عشق جوهر اين زمان
  تا ترا جوهر بود آن رايگان
 • مختار نامه عطار

 • هجر تو به رايگان گرانم بخريد
  تا آتش سوداي تو بفروخت مرا
 • خواهي که ز خود به رايگان باز رهي
  فاني شوي و به يک زمان باز رهي
 • مصيبت نامه عطار

 • رايگان در خانه رحمن شدن
  کي توان نتوان شدن نتوان شدن
 • پس اياز پاک دل را آن زمان
  در مکاس جمله بستد رايگان
 • در همه دنيا ندارم هيچ چيز
  رايگان مشنو سماع من تو نيز
 • گر دهد آن گنج دستش رايگان
  ذره هرگز نداند قدر آن
 • لسان الغيب عطار

 • در چنين منصب برفتي از جهان
  جان زبهر او بدادي رايگان
 • دادمت شاهي اين هر دو جهان
  ملکت حق يافتي بس رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • دراين دريا که اينجا بود جان است
  در و جوهر در اينجا رايگان است
 • از ايشان يافتم هر دو جهان من
  بديدم کام از ايشان رايگان من
 • چو نسخم کردي اندر اين ميان کم
  بفضل خود ببخشم رايگان هم
 • مرا از رايگان کردي تو پيدا
  شدم در کوي تو مسکين و رسوا
 • خراباتي شو و رطل گران کش
  دمادم جام وحدت رايگان کش
 • جمال يار عين جاودانست
  که اين از پيش آدم رايگان است
 • از آن تست او در عين تحقيق
  بهشت رايگان داديم و توفيق
 • به معني بگذر از کون و مکان تو
  ببين اعيان جانان رايگان تو