374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

مثنوي معنوي

 • تو نمي داني که دايه دايگان
  کم دهد بي گريه شير او رايگان
 • دست نايد بي درم در راه نان
  ليک هست آب دو ديده رايگان
 • جان ازو آمد نيامد او ز جان
  صدهزاران جان دهم او رايگان
 • قدر جان زان مي نداني اي فلان
  که بدادت حق به بخشش رايگان
 • ديوان شمس

 • پس جمله صوفيانيم از خانقه رسيده
  رقصان و شکرگويان اين لوت رايگان را
 • آمد شرابي رايگان زان رحمت اي همسايگان
  وان ساقيان چون دايگان شيرين و مشفق بر ولد
 • يکي ياري نکوکاري ز هر آفت نگهداري
  ظريفي ماه رخساري به صد جان رايگان باشد
 • اگر چه شرط نهاديم و امتحان کرديم
  ز شرط ها بگذشتيم و رايگان کرديم
 • گر کسي غواص نبود بحر جان بخشنده است
  کو همي بخشد گهرها رايگان اي عاشقان
 • شاه ما باري براي کاهلان
  گنج مي بخشد به هر دم رايگان
 • گه بکشي گران دهي گه همه رايگان دهي
  يک نفسي چنين دهي يک نفسي چنان دهي
 • رايگان روي نموده ست غلط افتادي
  باش تا در طلب و پويه جهان پيمايي
 • بيدار شو اي دل که جهان مي گذرد
  وين مايه عمر رايگان ميگذرد
 • آندل که به صد هزار جان مي ندهم
  يک خنده تو به رايگان مي ببرد
 • گفتم که تو بحر کرمي گفت خموش
  در است چو سنگ رايگان نتوان کرد
 • آن وعده که کرده اي رها مي نکند
  ور ني خود را به رايگان کشته امي
 • ديوان ناصر خسرو

 • الفنج کن اکنون که مايه داري
  از منت نصيحت به رايگان است
 • دل گران دارند شيعت بر سبکساران خلق
  رايگان اين ناکسان را بر کران اند، اي رسول
 • اين همه مايه است که گفتم تو را
  مايه به باد از چه دهي رايگان
 • تو بي تميز بر الفغدن ثواب مرا
  اگر بداني مزدور رايگان شده اي
 • شرف نامه نظامي

 • مگر مار برد گنج از آن رو نشست
  که تا رايگان مهره نايد به دست
 • ديوان وحشي بافقي

 • ز آنجا که بساط همت اوست
  بالله که هر دو رايگان است
 • به مثل آب خضر اگر طلبند
  در ديار تو رايگان باشد
 • به سوداي سر بازار جودت
  متاع هر دو عالم رايگان باد
 • اي پيش همت تو متاع سراي دهر
  بي قدرتر از آنکه توان رايگان فروخت
 • سوگواران رايگان دانند و از گردون خزند
  قيمت مشک ار نهد بر توده خاکسترش
 • خلد برين وحشي بافقي

 • گفت فروشنده که اي غلتبان
  چند از اين درد سر رايگان
 • فرهاد و شيرين وحشي بافقي

 • بگفتا شکرم را نرخ جان است
  بگفتا گر به سد جان رايگان است
 • هفت اورنگ جامي

 • بر کس انگشت اعتراض منه
  دين خود رايگان ز دست مده
 • تا کي اين ذکر رايگان گوييم
  کار کرديم مزد آن جوييم
 • در دلش اين هوس که بي رنجي
  يابم امروز رايگان گنجي
 • آن گهر از دست مده رايگان
  خاصه که در مدح فرومايگان
 • نپنداري که جان را رايگان داد
  فروغ روي جانان ديد و جان داد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • در مصر حسن تو نستانند رايگان
  کنعان صدف دري که بها کرد روزگار
 • کف عطاي تو در رايگان فروشي کام
  متاع هر دو جهان را بيک سلم چيند
 • ارزش دل بيشتر آمد ز جان
  آن بفروش اين بستان رايگان
 • ديوان امير خسرو

 • به بوسي مي فروشم جان به شرط آنکه اندر وي
  اگر جز مهر خود بيني، مرا جان رايگان باشد
 • رخي سويم نه و در ما نگاه حيرتي افگن
  ازان پيشم که زير خاک مهره رايگان گردد
 • چو جان عاشقان آن ماه را سلطان و خان سازد
  جهاني پيش او خود را غلام رايگان سازد
 • خون خسرو رايگان مزد رقيبت بر من است
  گر به يک شمشيرم از دستت رهايي مي دهد
 • به رهي که دي گذشتي همه کس به نرخ سرمه
  بخريد خاک پايت دل و ديده رايگان شد
 • ما را نه بخت يار و نه يار آشنا، دريغ
  اين عمر بي بدل که همه رايگان رود
 • گر دهيم به جان امان، نزل ره تو عمر من
  ور کشيم به رايگان گرد سر تو جان من
 • رخ سوي شاه دل نه، کش در غزا خرد را
  پس اسپ عشق در ران، فرزينش رايگان کن
 • ز ديده گوهر و در بر درت فشانم، از آنک
  نه دوستيست به کوي تو رايگان بودن
 • کوش در لعبي که از ماتت به قايم ره برد
  چون سراسر مهره هايت رايگان خواهد شدن
 • ديوان اوحدي مراغي

 • جاي آن دارد که: من بر ديدها جايت کنم
  رايگان باشي اگر، جان در کف پايت کنم
 • به خون ديده ترا کرده ام به دست، ولي
  ز دست من سر زلف تو رايگان رفته
 • ديوان انوري

 • ما را به رايگان بخر از ما و داغ برنه
  اي درد و داغ عشق ترا ما به جان خريده
 • گويي که جز به جان و جان يار کس نباشم
  جانا به هرچه باشي جز رايگان نباشي
 • ديوان خاقاني

 • چون در اين ميدان به دست کس عنان عمر نيست
  بر رکاب باده عمر رايگان افشانده اند
 • داده ام صد جان بهاي گوهري در من يزيد
  ور دو عالم داده ام هم رايگان آورده ام
 • ملک ابد را رايگان مخلص بر او کرد آسمان
  ملکي ز مقطع کم زيان وز عدل مبدا داشته
 • ديوان سعدي

 • سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
  به جان گر صحبت جانان برآيد رايگان باشد
 • ديوان سلمان ساوجي

 • تا کي چو شمع سوخته را مي کشي به دم؟
  کو با تو در ميان سروجان رايگان نهاد
 • رايگان، چون سر و زر در قدمش، مي بازم
  سر چرا بر من شوريده، گران مي دارد؟
 • ديوان صائب

 • جان و دل را رايگان آن دشمن جان برنداشت
  دين و ايمان را به هيچ آن نامسلمان برنداشت
 • ديوان عطار

 • روز و شب مشغول کار و بار دنيا مانده اي
  دين به سرباري دنيا رايگان مي بايدت
 • ديوان قاآني

 • ور کسي نامت کند بر در هم و دينار نقش
  درهم و دينار راکس مي نگيرد رايگان
 • نه اين زلفت همان شيطان که خصمي داشت با ايمان
  چه شد کادم صفت زينسان به خويشش رايگان کردي
 • ديوان محتشم کاشاني

 • گر نه اجل را يکي داشته بودي به کار
  جود تو دادي به خلق عمر ابد رايگان
 • ديوان فيض کاشاني

 • دادي بمن جان رايگان گفتي بمن ده باز آن
  جان ميدهم تا زنده ام الملک لک و الحمد لک
 • ديوان شمس

 • کو ميوه ها را دايگان کو شهد و شکر رايگان
  خشک است از شير روان هر شيردان هر شيردان
 • گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
 • درده بي دريغ از آن شيره و شير رايگان
  شير و نبيد خلد را نيست حدي و غايتي
 • ديوان وحشي بافقي

 • به بازار سياست قهر او چون محتسب گردد
  بلا ارزان شود نرخ سر و جان رايگان باشد
 • ديوان هاتف اصفهاني

 • از کف خود رايگان دامن امن و امان
  داده و بنهاده ام ره سوي خوف و خطر
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... اوگران تمام گشته، رايگان در اختيارت نهد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... اکنون کسي آمد که به رايگان با من تا به لب صراط مي برد». ...
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... درهمي بود، چقدرش رايگان به تو رسد؟ ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... گاه چنين خوابت را رايگان نگويند، چون ما نبوديم اصلا، مارا چون ...
 • کليله و دمنه

 • ... بها که خريده شود رايگان نمايد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... که درويشي را به رايگان خريده اي ». گفت: «اي ابراهيم!درويشي را ...
 • ... عمري طمع داشتيم، رايگان در کنار اين جوان نهادند که از شکمش بوي ...