374 مورد در 0.04 ثانیه یافت شد.

ديوان عبيد زاکاني

 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • ز بهر سائل و زاير خجسته خامه تو
  گره گشاي در گنج شايگان باشد
 • ويس و رامين

 • ز بس زيور چو گنج شايگان بود
  ز بس اختر چو چرخ آسمان بود
 • ديوان فرخي سيستاني

 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • ديوان قاآني

 • او گنج شايگان و منم آن گدا که هست
  بر گنج باز ديده حسرت نگر مرا
 • ز فيض جود تو هر قطره فرومايه
  ز پايه مايه صد گنج شايگان دارد
 • آنکه يک رشح کف او آشکارا صد هزار
  گنج بادآورد و گنج شايگان مي آورد
 • ابرکي بخشد به سايل نقد گنج شايگان
  ابرکي بارد به جاي قطره در شاهوار
 • به طرف عارض هريک دو زلف غاليه سا
  دو اژدها به سر گنج شايگان بينم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نه کوه بيستون را با زخم تو توان
  نه گنج شايگان را با بذل تو يسار
 • تا حمله برد جود تو بر گنج شايگان
  با کس نياز نيز نپيوست کارزار
 • نخواست ماندن اگر گنج شايگان بودي
  بماند اين سخن جانفزاي تا محشر
 • موجود شد ز کوشش تو در شاهوار
  معلوم شد ز بخشش تو گنج شايگان
 • گريد همي نياز جهان بر عطاي تو
  خندد همي عطاي تو بر گنج شايگان
 • مهرگان آمد به خدمت شهريارا نزد تو
  در ميان بوستان بگشاد گنج شايگان
 • زمين چه گفت به يک بخششم تهي کردي
  اگر سراسر پر گنج شايگان شدمي
 • ديوان شمس

 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • ديوان عرفي شيرازي

 • اميد ابر اثر نقش پاي احسانت
  دو گام زد بسر گنج شايگان آمد
 • بصحن باغ زگنجينه امانت او
  بدوش ديده کشد گنج شايگان نرگس
 • برآستان تو صد گنج شايگان ريزد
  چو آستينت اگر نامه ام بر افشاني
 • آن کو بقناعت مثل آمد او را
  گر هيچ نه گنج شايگان ميبايد
 • گر متاع وصل شيرين را بدان نتوان خريد
  بر دل پرويز گنج شايگان آيد گران
 • ديوان خاقاني

 • خاک بيزي کن که من هم خاک بيزي کرده ام
  تا ز خاک اين مايه گنج شايگان آورده ام
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • درآ در کنج دل بنشين که دل گنجينه شاه است
  بجو آن گنج سلطاني ز گنج شايگان بگذر
 • ديوان صائب

 • تا به گنج شايگان خم تواند راه برد
  چون سبو بايد که خون از چشم افلاطون رود