4899 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تن چو نسيم تو گنجي است شايگان وآنگه
  دو مار بر سر آن گنج شايگان خفته
 • ديوان عبيد زاکاني

 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • ديوان سلمان ساوجي

 • صدگنج شايگان کنم اندر هر آستين
  بهر نثارش از گهر رايگان چشم
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • بر خاک درت زکات دربان
  گنج زر شايگان ببينم
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد
 • ز دست بخششت در آستينش
  کليد قفل گنج شايگان باد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گر بخون خوردن دهندم اختيار
  خون گنج شايگان خواهم گزيد
 • ديوان شمس

 • گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
 • ديوان خاقاني

 • تا قلم را مار گنج پادشاهي کرده اند
  از دهان مار گنج شايگان افشانده اند
 • گنج بخشا يک دو حرف از مدح تو
  بر سه گنج شايگان خواهم گزيد
 • خيز خاقاني ز گنج فقر خلوت خانه ساز
  کز چنين توان اندوخت گنج شايگان
 • ديوان صائب

 • حصار مارپيچش اژدهاي گنج را ماند
  ولي ارزد به گنج شايگان هر خشت ديوارش
 • ديوان قاآني

 • او گنج شايگان و منم آن گدا که هست
  بر گنج باز ديده حسرت نگر مرا
 • آنکه يک رشح کف او آشکارا صد هزار
  گنج بادآورد و گنج شايگان مي آورد
 • هفت پيکر نظامي

 • کيست کو گنج رايگان نخرد
  وارزوئي چنين به جان نخرد
 • ديوان امير خسرو

 • مبين گدايي من بر درت که در همت
  توانگرم که غمت گنج شايگان من است