1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان شمس

 • گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تن چو نسيم تو گنجي است شايگان وآنگه
  دو مار بر سر آن گنج شايگان خفته
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • جهان بزرگي تو نشگفت اگر
  عطاي تو گنجي بود شايگان
 • چه گفت گنجش ار شکرها نکردندي
  سخاوتش را من پاک رايگان شدمي
 • ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان سلمان ساوجي

 • صدگنج شايگان کنم اندر هر آستين
  بهر نثارش از گهر رايگان چشم
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • ديوان فرخي سيستاني

 • ز بس توده زر که در کاخ او
  بهر کنج گنجي بود شايگان
 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • هفت اورنگ جامي

 • در دلش اين هوس که بي رنجي
  يابم امروز رايگان گنجي
 • خسرو نامه عطار

 • چنانم رايگان کردي پديدار
  بفضلت رايگانم شو خريدار
 • ديوان سنايي

 • هيچ طاعت نامد از ما همچنين بي علتي
  رايگانمان آفريدي رايگانمان در پذير
 • منطق الطير عطار

 • آفريدن رايگانم چون رواست
  رايگانم گر بيامرزي سزاست
 • اشتر نامه عطار

 • رايگانم آفريدي در جهان
  رايگانم هم بيامرزي عيان
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • گنجي که نمي گنجد در مخزن موجودات
  در کنج دلم گنجيد در کون کجا گنجم
 • ديوان انوري

 • گفتم ار رايگانکم ندهي
  بخرندت به تيز بازاري
 • جام جم اوحدي مراغي

 • نه به ذات تو اسم در گنجد
  نه به گنجت طلسم در گنجد
 • مثنوي معنوي

 • يا تو پنداري که حرف مثنوي
  چون بخواني رايگانش بشنوي
 • ليلي و مجنون نظامي

 • گفتا نکنم هلاک جانش
  اما ندهم به رايگانش
 • مجموعه اشعار اقبال لاهوري

 • اگر خاکم بصحرائي نه گنجم
  اگر آبم بدريائي نه گنجم
 • جام جم اوحدي مراغي

 • منکه خلوت نشين اين گنجم
  در جهاني چنين کجا گنجم؟
 • گزيده غزليات شهريار

 • گرنيستم خزانه خزف هم نيم حبيب
  باري مده ز دست به اين رايگانيم