15 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • هفت پيکر نظامي

 • کيست کو گنج رايگان نخرد
  وارزوئي چنين به جان نخرد
 • هيلاج نامه عطار

 • درون گنج شو چون سالکان تو
  حقيقت گنج بستان رايگان تو
 • ديوان باباطاهر

 • غم عشقت ز گنج رايگان به
  وصال تو ز عمر جاودان به
 • ديوان خاقاني

 • خاقاني را هزار گنج است
  يک يک به تو رايگان فرستيم
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو پادشاه کريم است حضرت سلطان
  هزار گنج به هر بنده رايگان بخشد
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • ديوان عطار

 • از در سرشک و گوهر اشک
  بس گنج که رايگان نهادم
 • هيلاج نامه عطار

 • نيابي گنج معني رايگان تو
  اگر اينجا نيابي جان جان تو
 • مصيبت نامه عطار

 • گر دهد آن گنج دستش رايگان
  ذره هرگز نداند قدر آن
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • دمبدم از گنج طبع و درج چشم
  لعل و گوهر رايگان خواهم فشاند
 • ديوان شمس

 • شاه ما باري براي کاهلان
  گنج مي بخشد به هر دم رايگان
 • شرف نامه نظامي

 • مگر مار برد گنج از آن رو نشست
  که تا رايگان مهره نايد به دست