شماره ٢١٩

بگسل رسن از بي فسار عامه
مشغول چه باشي به بارنامه؟
تو خود قلم کردگار حقي
احسنت و زهي هوشيار خامه
قول تو خط توست، مر خرد را
سامه کن و بيرون مشو ز سامه
منيوش مگر پند خوب و حکمت
برگوش همه خلق خاص و عامه
بي جامه شريفي ازانکه جانت
معروف به خط است نه به جامه