شماره ٢٠١

چيست آن لشکر فريشتگان
که بيايند از آسمان پران
سوي آن مرده اي که زنده شود
چون بشويندش آن فريشتگان؟
چيست آن مرده فريشته خوار
به بهار و به تيره و تابستان؟