شماره ١١٢

نگه کن زده صف دو انبوه لشکر
يکي را يکي ايستاده برابر
نه آن جاي اين را نه اين جاي آن را
بگردند هردو به هردو صف اندر
به دو سوي صف دو برادر مبارز
ابا هر يکي پنج فرزند در خور
رسولي شغب کو ميان دو صف شان
دوان زين برادر سوي آن برادر
رسولي که پيغام او از پس او
همي ماند اندر ميان دو لشکر
کنند آتشي هر دو لشکر وليکن
همه روي بر روي بنهند يکسر