شماره ٩٢

بر ره مکر و حسد مپوي ازيراک
هر که به راه حسد رود بتر آيد
چون به حسد، بنگري به خوان کسان بر
لقمه يارت به چشم خوبتر آيد