شماره ٨٩

فرو مايه چون سير خورده بباشد
همه عيب جويد همه شر کاود
فرومايه آن به که بد حال باشد
ازيرا سيه سار پي برنتاود