شماره ٨٥

چو تنها بوي گربه ات مونس آيد
به ويران درون جغد مسعود باشد
به از ترب پخته بود مرغ لاغر
به از کاه دود،ار چه بد، عود باشد