شماره ٨٣

مردم سفله به سان گرسنه گربه
گاه بنالد به زار و گاه بخرد
تاش همي خوار داري و ندهي چيز
از تو چو فرزند مهربانت نبرد
راست چو چيزي به دست کرد و قوي گشت
گر تو بدو بنگري چو شير بغرد