شماره ٨٢

ننديشم از کسي که به ناداني
با من رسن ز کينه کشان دارد
ابر سياه را به هوا اندر
از غلغل سگان چه زيان دارد؟