شماره ٢٤

اي باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،
بشنو سؤال خوب و جوابي بده صواب:
بنگر به چشم دل که دو چشم سرت هگرز
ديده است چشمه اي که درو نيست هيچ آب
چشمه است و آب نيست، پس اين چشمه چون بود؟
اين نکته اي است طرفه و بي هيچ پيچ و تاب
گاهي پديد باشد و گاهي نهان شود
دادم نشاني اي به مثل همچو آفتاب