شماره ١٦

آن چيست يکي دختر دوشيزه زيبا
از بوي و مزه چون شکر و عنبر سارا
زو بوسه بيابي اگر او را بزني کارد
هر چند تو با کارد بوي آن تن تنها
چون کارد زديش آنگه پيش تو بيفتد
مانند دو کاسه که بود پر ترحلوا