در مدح پسرهاي شجاع السلطنه مغفور طاب الله ثراه فرمايد

مرا در شش جهت از پنج تن خاطر بود شادان
که هريک در سپهر جاه هستند اختري تابان
هلاکو زان سپس ارغون ابا قاآن منکوشه
که قاآن دوم باشد و زان پس اوکتا قاآن
نخستين باذل و ثانيست راد و سيمين منعم
چهارم مخزن انعام و پنجم مايه احسان
نخستين همچو کاووس است و ثاني همچو کيخسرو
سيم باسل چهارم شير اوژن پنجمين شجعان
نخستين هست قاآن و دوم فضل و سيم تبع
چهارم حاتم طائي و پنجم معن بن شيبان
نخستين بر سپه سالار و ثاني نايب اول
سيم سردار و چارم سرور و پنجم فلک دربان
به رزم اندر نخستين شيرکش ثاني پلنگ آسا
سيم پيل دمان چارم نهنگ و پنجمين ثعبان
نخستين آسمان از کر و ثاني روزگار از فر
سيم خورشيد و چارم بدر و پنجم کوکب رخشان
نخستين ثاني گشتاسب ثاني تالي بهمن
سيم نوذر چهارم طوس و پنجم رستم دستان
نخستين لجه بذلست و ثاني مخزن همت
سيم ابرست و چارم کان و پنجم بحر بي پايان
نخستين چرخ را آيين دوم زيب و سيم زيور
چهارم حيله اورنگ و پنجم زينت ايوان
نخستين آهنين خودست و ثاني آهنين جوشن
سيم آهن قبا چارم چو پنجم آهنين چوگان
نخستين مظهر فيض و دوم صنع و سيم دانش
چهارم آفتاب جود و پنجم سايه يزدان
عدوي هريکي زان پنج تن را تا ابد بادا
مکان در گلخن و اصطبل و قيد و منقل و نيران