در ستايش پادشاه جمجاه محمدشاه غازي و فتح خوارزم گويد

رسيد چه؟ خبر فتح کي رسيد؟ سحر
کجا؟ به نزد مالک از چه ملک؟ از خاور
خبر چه بود؟ شکست عدو که گفت؟ بشير
عدو شکست چسان خورده؟ گشت زير و زبر
مصافگاه کجا بود؟ ساحت بسطام
که بر شکست عدو را؟ سمي بن آزر
دگر که ناصر او بود؟ نصرت الدوله
چه بود منصبش از شه؟ امارت لشکر
کدام لشکر؟ آن لشکري که رفت زري
کجا؟ به طوس، چرا؟ بهر نظم آن کشور
سپاه را که فرستاد؟ خواجه، کي؟ شعبان
کدام خواجه؟ مهين خواجه عطا گستر
دگر سپاه فرستد؟ بلي چه مه؟ شوال
چه روز؟ عيد کي آن روز مي رسد؟ ايدر
گذشت روزه؟ بلي ماه نو نمود؟ نعم
چه وقت؟ دوش کجا؟ در جنوب چون لاغر
کنون چه بايد؟ ساغر چگونه بايد؟ پر
پر از چه باشد؟ از مي چه مي؟ مي خلر
قدح چه باشد؟ نقره چه نقره؟ نقره خام
قدح گسار که؟ ترکي چگونه؟ سيمين بر
قدح به ياد که بخشد؟ به ياد روي ملک
قدح نخست که نوشد؟ حکيم دانشور
مر آن حکيم که باشد؟ حکيم قاآني
چو خورد مي چکند؟ مدح شاه کيوان فر
کدام شه؟ شه ايران چه کس؟ محمد شاه
ورا لقب چه؟ ابوالسيف از که؟ از داور
ز نسل کيست؟ ز ترک از چه ترک؟ از قاجار
شهش که کرد؟ نيا جانشينش کيست؟ پسر
کشد که؟ حزمش چه؟ باره از چه؟ از انصاف
کجا؟ به ملک چرا؟ بهر دفع فتنه و شر
بود چه تيغش؟ چون پاسبان دولت و دين
رود چه رخشش؟ چون همعنان فتح و ظفر
مسلمست؟ بلي در چه؟در سخا و سخن
مقدمست؟ نعم بر که؟ بر قضا و قدر
گذشته چه؟ صيتش تا کجا؟ به شرق و غرب
رسيده چه؟ نامش تا کجا؟ به بحر و ببر
بود که دشمن او؟ چون رميده کي؟ شب و روز
ز چه؟ ز سايه خود در کجا؟ به سنگ و مدر
دهد چه؟ زر کي؟ دايم چگونه؟ بي منت
به که؟ به عارف و عامي چه قدر؟ بي حد و مر
نظير اوست چه؟ عکسش کجا؟ در آيينه
به معني است نظيرش؟ نه از طريق نظر
به دور وي که خورد خون؟ دو کس کجا؟ به دو جا
به دشت رزمش تيغ و به مجلسش ساغر
همي گشايد چه؟ تيغ او چه چيز؟ حصار
همي فشاند چه؟ رمح او چه چيز؟ شرر
ز فر او شده کاسد چه چيز؟ ذل و هوان
ز جود شده رايج چه چيز؟ فضل و هنر
گشايد آسان چه؟ رمح او چه؟ بود باره سخت
دهد فراوان که؟ دست او چه؟ بدره زر
کسي به عهدش پيچد به خويشتن؟ آري
کمند در کف او زلف بر رخ دلبر
دلي ز جودش نالد به روزگار؟ بلي
به کوه سيم و به دريا در و به کان گوهر
تني گدازد در مجلسش به عيد؟ نعم
درون مجمر عود و ميان آب شکر
به هيچ کشور سرباز او شود حاکم؟
بلي کجا؟ همه جا کيستند؟ ها بشمر
به ملک فارس حسين خان به مرز چين خاقان
به ارض زنگ نجاشي به روميان قيصر
هميشه تا که دمد چه؟ گل از کجا؟ ز چمن
شکفته باد چه؟ بختش چگونه؟ چون عبهر
بود چه؟ يارش که؟ حق دگر که؟ احمد و آل
کجا؟ به هر دو سرا تا چه روز؟ تا محشر