در وصف نامه پادشاه گيتي ستان محمدشاه غازي انارالله برهانه گويد

شکسته خامه آذر گسسته نامه قسطا
چه خامه خامه خسرو چه نامه نامه دارا
گسسته دفتر شاپور و خسته خاطر آزر
شکسته رونق ارژنگ و بسته بازوي مانا
به سعي خامه ماهر به فرق نامه طاهر
فشانده خسرو قاهر چه مايه لؤلؤ لالا
سديد و محکم و ساطع فصيح و واضح و لامع
بليغ و روشن و رايع رشيق و ظاهر و شيوا
جميل و درخور و لايق رزين و راتب و رايق
گزين و لايح و بارق جزيل و سخته و غرا
شگرف و بيغش و کافي سليس و دلکش و صافي
پسند و ويژه و وافي بلند و شارق و بيضا
همال سبعه وارون ز بسکه دلکش و موزون
مثال فکرت هرون ز بسکه روشن و عذرا
ز نظم گفت شه الحق نمانده زينت و رونق
بگفت همگر و عمعق به شعر خسرو بيضا
چه نامه قطعه و چامه به سعي خامه و آمه
بطي دفتر و نامه نهفته فکرت والا
سطور او همه تابان چو دست موسي عمران
نقوش او همه رخشان چو صدر صفه سينا
نهال گلشن فکرت لال مخزن حکمت
زلال چشمه خبرت سواد ديده بينا
به آب چشمه حيوان به تاب کوکب تابان
به رنگ گوهر عمان به بوي عنبر سارا
نباشد اين قدر انور نه مه نه مهر نه اختر
ندارد اين همه گوهر نه کان نه گنج نه دريا
سپاس خامه خسرو مديح چامه خسرو
ثناي نامه خسرو ز حد فکرت دانا
ز دور گنبد گردون ز جور اختر وارون
هماره فارغ و مأمون وجود حضرت دارا