بيان وادي توحيد

بعد از اين وادي توحيد آيدت
منزل تفريد و تجريد آيدت
رويها چون زين بيابان درکنند
جمله سر از يک گريبان برکنند
گر بسي بيني عدد، گر اندکي
آن يکي باشد درين ره در يکي
چون بسي باشد يک اندر يک مدام
آن يک اندر يک، يکي باشد تمام
نيست آن يک کان احد آيد ترا
زان يکي کان در عدد آيد ترا
چون برونست از احد وين از عدد
از ازل قطع نظر کن وز ابد
چون ازل گم شد، ابد هم جاودان
هر دو را کي هيچ ماند در ميان
چون همه هيچي بود هيچ اين همه
کي بود دو اصل جز پيچ اين همه