شماره ٥٦٦: مي محبت او راحتي به جان بخشد

مي محبت او راحتي به جان بخشد
حيات طيبه و عمر جاودان بخشد
بنوش جام شرابي که نوش جانت باد
که لطف ساقي ما رند را به آن بخشد
ز قبله سر کويش دگر نپيچم روي
اگر خداي مرا بعد ازين امان بخشد
چو پادشاه کريم است حضرت سلطان
هزار گنج به هر بنده رايگان بخشد
به عشق داغ محبت نهاده ام بر دل
ببين نشان محبت که آن نشان بخشد
کمال بخشش ساقي نگر که رندان را
شراب و نقل فراوان بهر زمان بخشد
چنانکه سيد ما بخشش از خدا دارد
عجب مدار که او نيز آنچنان بخشد