لطيفه

کژدم را گفتند: چرا بزمستان بدر نمي آئي؟ گفت: بتابستانم چه حرمتست که به زمستان نيز بيايم؟