حکايت (٩)

در تصانيف حکما آورده اند که کژدم را ولادت معهود نيست چنانکه ديگر حيوانات را، بل احشاي مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گيرند و آن پوستها که در خانه کژدم بينند اثر آنست.
باري اين نکته پيش بزرگي همي گفتم. گفت: دل من بر صدق اين سخن گواهي ميدهد و جز چنين نتوان بودن در حالت خردي با مادر چنين معاملت کرده اند لاجرم در بزرگي چنين مقبلند و محبوب
پسري را پدر وصيت کرد
کاي جوانمرد ياد گير اين پند
هر که با اهل خود وفا نکند
نشود دوست روي و دولتمند