حکايت (٨)

اعرابيي را ديدم که پسر را همي گفت: يا بني انک مسئول يوم القيامت ماذا اکتسب و لايقال بمن انتسبت يعني ترا خواهند پرسيد که عملت چيست نگويند پدرت کيست
جامه کعبه را که مي بوسند
او نه از کرم پيله نامي شد
با عزيزي نشست روزي چند
لاجرم همچو او گرامي شد